Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen - Voorkeursregeling (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Mutualiteit, Gezondheidskosten, Remgeld, Voorkeursregeling) - Rechtenverkenner
 

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen - Voorkeursregeling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het systeem van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming maakt de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper:

 • bij uitgaven voor gezondheidszorg betaalt u minder remgeld
 • het systeem van betalende derde kan worden toegepast: de zorgverlener rekent dan rechtstreeks af met het ziekenfonds
 • voor de maximumfactuur geldt onder meer een lager plafondbedrag voor de medische kosten die u jaarlijks zelf moet betalen

Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe vereenvoudigde regeling. De vroegere 'Verhoogde tegemoetkoming' en het 'OMNIO-statuut' verdwijnen en worden vervangen door deze 'Verhoogde verzekeringstegemoetkoming'.

Voorwaarden

 • ofwel u geniet een van volgende sociale uitkeringen waardoor u automatisch recht hebt op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming:
  • ofwel u geniet gedurende drie opeenvolgende volledige maanden een leefloon of gelijkaardige hulp van het OCMW
  • ofwel u geniet de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • ofwel u bent tussen 21 en 65 jaar en geniet een toelage voor personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel u geniet de verhoogde kinderbijslag voor een kind met een erkende fysieke of mentale handicap van minstens 66%
  • ofwel u bent niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)
  • ofwel u bent wees die vader en moeder heeft verloren
 • ofwel u geniet geen van deze sociale uitkeringen maar u bevindt zich in een van de volgende situaties:
  • ofwel u bent weduwe of weduwnaar, niet hertrouwd en zonder wettelijk samenwonende partner, invalide, gepensioneerd, wees
  • ofwel u bent sinds minstens een jaar gecontroleerd werkloos of zonder onderbreking arbeidsongeschikt
  • ofwel u hebt een erkende gehandicapte maar u geniet daarvoor geen uitkering
  • ofwel u vormt een eenoudergezin met enkel kinderen die te uwen laste ingeschreven zijn
  • ofwel u bent militair in tijdelijke rust of ambtenaar die sinds 12 maanden om gezondheidsredenen arbeidsongeschikt is
  • en uw huidig gezinsinkomen bedraagt hoogstens 16.965,47 euro te verhogen met 3.140,77 euro per persoon ten laste of wettelijk samenwonende partner
 • ofwel u zelf en geen enkel van uw gezinsleden bevinden zich in een van de vorige situaties:
  • uw gezinsinkomen van het volledige kalenderjaar voor het jaar van uw aanvraag bedraagt hoogstens 16.743,70 euro te verhogen met 3.099,72 euro per persoon ten laste of wettelijk samenwonende partner

Aanvragen


Waar?

Bij uw ziekenfonds

Hoe?

Overgang naar de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2014:

u geniet de verhoogde verzekeringstegemoetkoming:

u hoeft zelf niets te doen, uw ziekenfonds onderzoekt of u ook volgens de nieuwe regels in aanmerking komt, indien niet kunt u tot 31 december 2014 blijven genieten

U geniet nog niet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming maar u hebt bescheiden inkomsten:

u vraagt in 2014 de verhoogde verzekeringstegemoetkoming met de nodige documenten aan bij uw ziekenfonds

uw ziekenfonds berekent uw totale gezinsinkomsten volgens de nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2014:

ofwel krijgt u automatisch de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

ofwel vraagt een lid van uw gezin de verhoogde verzekeringstegemoetkoming aan bij het ziekenfonds samen met de documenten over de inkomsten van elk gezinslid

het ziekenfonds berekent de inkomsten en vergelijkt deze met de grensbedragen

Bedrag?


Meebrengen

Alle documenten over de inkomsten van alle gezinsleden, raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds.

Bijkomende informatie

Raadpleeg hier de nieuwe regeling 'Verhoogde verzekeringstegemoetkoming' op de website van de Federale Overheidsdienst RIZIV.

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 07/08/2015.