Mantelzorgpremie - toelage voor thuisverzorging (Mantelzorg, Ouderen, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - toelage voor thuisverzorging

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het stadsbestuur van Mortsel kent een toelage toe aan personen die thuis een inwonende zorgbehoevende verzorgen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Mortsel
 • de zorgbehoevende heeft blijvend zorg nodig door ziekte, leeftijd of handicap en:
  • is op hetzelfde adres ingeschreven als de mantelzorger
  • verblijft niet in een instelling
  • heeft door ziekte, handicap of ouderdom verzorging en bijstand van een mantelzorger nodig bij de ADL-activiteiten (essentiële activiteiten van het Dagelijkse Leven)
 • de mantelzorger is op hetzelfde adres ingeschreven als de hulpbehoevende en:
  • is meerderjarig
  • verleent regelmatig zorg
  • verleent onbezoldigd zorg
  • verleent thuis zorg
 • per zorgbehoevende persoon kan slechts één mantelzorgpremie worden aangevraagd

Aanvragen


Waar?

Stad Mortsel - Dienst sociale zaken

Hoe?

 • u kunt het aanvraagformulier hier downloaden of opvragen bij de dienst Sociale Zaken
 • u dient het ingevulde formulier samen met de nodige attesten vóór 15 februari van het jaar volgend op het jaar waarop de toelage betrekking heeft in bij de dienst Sociale Zaken
 • na goedkeuring van uw dossier betaalt de gemeente de jaarlijkse toelage uit aan de mantelzorger

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 25 euro per maand mantelzorg.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van blijvende zorgbehoevendheid
  • ofwel een bewijs van toekenning van een mantel- en thuiszorgtoelage door de Vlaamse Zorgverzekering, afgeleverd door de zorgkas
  • ofwel een bewijs van bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap, afgeleverd door het kinderbijslagfonds, met een erkende graad van 66 % ongeschiktheid of ten minste 9 punten
  • ofwel een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid - Directie-Generaal Personen met een Handicap waaruit een beperking van de zelfredzaamheid van ten minste 9 punten blijkt

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Mortsel.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 11/08/2017.