Sociaal-pedagogische toelage - stad Nieuwpoort (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal-pedagogische toelage - stad Nieuwpoort

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Nieuwpoort voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

 • u bent minstens 1 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwpoort
 • het gezamenlijk netto-inkomen van alle personen gedomicilieerd op dit adres is niet hoger dan anderhalve keer het leefloon (de inkomens van bloedverwanten tot en met de derde graad worden niet meegerekend)
 • het kind met een handicap:
  • heeft een verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten
  • is niet ouder dan 18 jaar
  • verblijft niet permanent in een instelling
  • is niet tewerkgesteld in beschutte werkplaats
  • beschikt niet over een belastbaar inkomen

Aanvragen

Waar?

Stad Nieuwpoort – dienst bevolking

Hoe?

U kunt een aanvraagformulier bekomen bij de dienst Bevolking (loket 3) of telefonisch (058 22 44 43) of via e-mail (eid@nieuwpoort.be) opvragen.

Bedrag?

 • 224 euro per jaar
 • de toelage wordt per semester uitbetaald

Meebrengen

 • een getuigschrift van de school of instelling waarop staat welke dagen het kind thuis verblijft
 • een attest van verminderde zelfredzaamheid:
  • ofwel een attest van vermindering zelfredzaamheid van tenminste 12 punten door de FOD Sociale Zekerheid
  • ofwel evaluatieformulieren van de stad Nieuwpoort, ingevuld door de huisarts
 • een bewijs van het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraag voorafgaat (als u geen aanslagbiljet heeft: een attest van de FOD Financiën)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Nieuwpoort.
Officiële benaming: Sociaal-Pedagogische toelage voor thuisverzorging en opvoeding van zwaar gehandicapte kinderen.
Laatste update fiche: 27/03/2013.