Kinderopvang - Sociaal tarief Beringen (Kinderopvang, Gezinnen, Voorschoolse kinderopvang, Buitenschoolse kinderopvang, Naschoolse kinderopvang) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang - Sociaal tarief Beringen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

In de gemeente Beringen worden sociale tarieven toegekend bij gebruik van de buitenschoolse opvang georganiseerd door XXL De Bengeltjes, Petteflet en de Landelijke Kinderopvang.

Voorwaarden

 • De Bengeltjes:
  • voor inwoners van Beringen
  • bij moeilijke financiële situatie van de ouders
 • Petteflet:
  • na doorverwijzing door de buitenschoolse opvang voert de sociale dienst van het OCMW van Beringen een onderzoek uit. Het advies van het OCMW wordt opgevolgd

Aanvragen

Waar?

 • De Bengeltjes: bij de maatschappelijk assistente van de buitenschoolse opvang
 • Petteflet: bij de coördinator van de buitenschoolse opvang

Hoe?

 • De Bengeltjes:
  • de ouders dienen de aanvraag in tijdens het inschrijvingsgesprek of later
  • de maatschappelijk assistente van de dienst voert een sociaal onderzoek uit, het team van de stedelijke sociale ombudsdienst bespreekt dit en legt een advies voor aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Beringen. Het College beslist over de toekenning van een sociaal tarief
 • Petteflet:
  • de ouders maken een afspraak voor een inschrijving bij de buitenschoolse opvang
  • tijdens het inschrijvingsmoment geeft de coördinator een verwijsbrief voor het OCMW mee
  • de ouders vragen een onderzoek aan bij het OCMW met de verwijsbrief
 • Jaarlijks wordt een toegekend sociaal tarief geëvalueerd
 • Wijzigingen in de financiële toestand van het gezin moeten gemeld worden

Bedrag?

 • Het sociaal tarief bedraagt meestal 50% van de door het initiatief vastgelegde ouderbijdrage.
 • In zeer uitzonderlijke gevallen kan het organiserend bestuur een gratis opvang toestaan. Deze uitzonderingen worden toegekend op basis van een administratief dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat.
 • Er is een korting van 25 % op de opvangkosten in het initiatief bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit één zelfde gezin op éénzelfde dag. Deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief.
 • De kosten van kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar, met een maximum van 11,20 euro per kind per dag.

Meebrengen

 • De Bengeltjes: de maatschappelijk assistente gaat op huisbezoek bij het gezin. Er wordt van de ouders verwacht dat zij dan de nodige officiële documenten in verband met inkomsten en uitgaven kunnen voorleggen.
 • Petteflet: dit wordt besproken tijdens de inschrijving.

Bijkomende informatie

Ook de Landelijke Kinderopvang Beringen kent sociale tarieven toe of hanteert minimumbijdragen wanneer de onthaalouder die dag- of buitenschoolse opvang uitvoert, aangesloten is bij Landelijke Kinderopvang.

 • Voorwaarden:
  • de kinderopvang is noodzakelijk voor het welzijn van het kind en het gezin
  • de gewone bijdrageberekening weegt nog te zwaar op het maandelijks budget
 • Aanvragen:
  • op het secretariaat van de Landelijke Kinderopvang Beringen
  • bij aanvang van of tijdens de opvangperiode
  • meebrengen: een recent aanslagbiljet en eventueel recente loonfiches, schriftelijke bewijzen van de vaste uitgaven
  • de dienstverantwoordelijke onderzoekt de aanvraag en beslist over toekenning na overleg met de collega’s
  • het toegekende tarief is maximaal 1 jaar geldig maar kan ook voor kortere duur worden toegekend
 • Bedrag:
  • de bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen, de huidige maximumbijdrage is 24,07 euro per dag, de minimumbijdrage 1,35 euro, ongeacht de duur van de opvang
  • naargelang de draagkracht van het gezin en ongeacht de opvangduur met een minimum van 1,35 euro (vanaf 1-7-2006
  • de geldende bijdrageberekening geeft een korting voor gezinslast van 2,72 euro per kind, gezinnen met een meerling ontvangen nog eens 2,72 euro korting

Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht op het secretariaat van de Landelijke Kinderopvang Beringen.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Beringen.
Officiële benaming: Kinderopvang - Sociaal tarief Beringen.
Laatste update fiche: 28/07/2008.