Mantelzorgtoelage Herenthout (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage Herenthout

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Herenthout kent een mantelzorgpremie toe aan personen die een zorgbehoevend bejaarde verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende:
  • is 70 jaar of ouder
  • de hulpbehoevendheid van de bejaarde werd reeds vastgesteld in het kader van de mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering
  • woont in Herenthout sedert een onafgebroken periode van minimum 3 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag waarvoor de toelage wordt toegekend. Er wordt geen toelage verleend voor een bejaarde die in een rustoord voor bejaarden verblijft, tenzij het een kort verblijf (maximum 3 maanden) betreft
 • de mantelzorger
  • woont in Herenthout
  • hij/zij verzorgt een zwaar hulpbehoevende bejaarde en is als mantelzorger van deze bejaarde geregistreerd in het kader van de mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering

Bij de toekenning van de toelage worden geen inkomensgrenzen gehanteerd. Er is ook geen vereiste van inwoning of familieband met de mantelzorger: de zorgverlenende relatie moet uit de feitelijkheid blijken en wordt weergegeven in het aanvraagformulier.

Aanvragen

Waar?

OCMW Herenthout - Sociale Dienst

Hoe?

De mantelzorgtoelage wordt aangevraagd met een door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier, in te dienen bij de sociale dienst van het OCMW.

Door de Sociale Dienst van het OCMW zullen de aanvragen samen met een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen worden overgemaakt. Op basis hiervan wordt door het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt aan de aanvrager(s) bekendgemaakt.

De toelage gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de aanvraag en wordt per jaar uitbetaald na termijn in de loop van januari van het volgende jaar.

Bedrag?

 • maximum 200,00 euro per jaar, uitbetaald aan de mantelzorger
 • er wordt één mantelzorgtoelage verleend voor één of meerdere bejaarden die op hetzelfde adres wonen
 • de mantelzorger kan maximum twee mantelzorgtoelagen verkrijgen indien bewezen is dat hij zorg verleent aan twee bejaarden die niet op hetzelfde adres wonen

Meebrengen

 • aanvraagformulier ondertekend door de mantelzorger van de bejaarde.
  De mantelzorger is de aanvrager van de toelage. In geval van meerdere mantelzorgers, wordt de toelage verleend aan de eerste aanvrager.
  De aanvraag wordt mede ondertekend door de verzorgde bejaarde(n). Hij/zij bevestigt de verleende hulp van de mantelzorger. 
 • medisch bewijsstuk: dit is de meting van de graad van hulpbehoevendheid in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering; het attest is geldig op datum van de aanvraag en op 31 december van het premiejaar
 • registratie als mantelzorger: een kopie van het aanvraagformulier in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering waarop de aanvrager als mantelzorger vermeld staat.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Herenthout.
Officiële benaming: toelage aan personen die hulpbehoevende bejaarden thuis verzorgen.
Laatste update fiche: 08/08/2008.