Mantelzorgtoelage - gemeente Anzegem (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage - gemeente Anzegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Anzegem kent een mantelzorgpremie toe aan personen die een zorgbehoevend inwoner verzorgen of aan een alleenstaande zorgbehoevende die beroep moet doen op professionele mantelzorg.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende persoon is in Anzegem gedomicilieerd
 • onder “zorgbehoevende persoon” wordt verstaan:
  • zorgbehoevend: omwille van ziekte, ongeval of handicap niet meer in staat zijn om zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten waardoor intensieve en blijvende hulp van een derde noodzakelijk is
  • bestendig thuis verblijven (afwezigheid wegens dagopvang en kortverblijf (max.28 dagen/jaar) wordt toegelaten)
  • over een bewijs van zorgbehoevendheid beschikken:
   • Categorie 1: een attest van het ministerie van sociale voorzorg waaruit een vermindering van zelfredzaamheid blijkt die overeenstemt met een ongeschiktheid van ten minste 66 % (minimum 9 punten)
   • Categorie 2: een attest van het ministerie van sociale voorzorg waaruit een vermindering van zelfredzaamheid blijkt van minimum 12 punten en een attest van de zorgkas waaruit blijkt dat de zorgbehoevende effectief een tussenkomst geniet van de Vlaamse Zorgverzekering
   • Categorie 3: een attest van het ministerie van sociale voorzorg waaruit een vermindering van zelfredzaamheid blijkt van minimum 15 punten ofwel minstens 65 jaar oud zijn op het moment van de zorgverlening, over een attest beschikken waaruit een vermindering zelfredzaamheid blijkt van ten minste 66 % en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen

Aanvragen

Waar?

Aanvragen dienen te gebeuren op de gemeentelijke sociale dienst of bij de dienst bevolking in de deelgemeentehuizen.

Hoe?

Wie voldoet aan de voorwaarden maar nog nooit een aanvraag heeft ingediend of recent pas aan de voorwaarden voldoet kan voor een aanvraag terecht op de sociale dienst of kan formulieren aanvragen via mail (sociale.dienst@anzegem.be).

Eenmaal personen een aanvraag hebben ingediend, ontvangen zij jaarlijks automatisch de nodige aanvraagformulieren voor hun jaarlijkse toelage.

Bedrag?

 • Categorie 1 - inwonend 120 euro per jaar
  Categorie 1 - niet inwonend: 60 euro per jaar
 • Categorie 2 - inwonend: 180 euro per jaar
  Categorie 2 - niet inwonend: 60 euro per jaar
 • Categorie 3 - inwonend: 360 euro per jaar
  Categorie 3 - niet inwonend: 180 euro per jaar

De berekening gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat. Is de zorgbehoevende in het verzorgingsjaar niet ononderbroken door de aanvrager verzorgd geweest, dan volgt een breuksgewijze berekening van de premie op basis van het aantal effectieve zorgmaanden.

Bij opname in een residentiële instelling stopt deze gemeentelijke toelage Bij overlijden van de zorgbehoevende persoon wordt de toelage de maand van het overlijden nog toegekend. Per zorgbehoevende kan slechts aan 1 zorgverstrekker een toelage worden toegekend.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest invaliditeit
 • indien van toepassing: berekening hulp aan bejaarden / attest zorgverzekering

Bijkomende informatie

U kunt een uitgebreide brochure ‘gemeentelijke sociale toelagen’ opvragen bij de gemeentelijke sociale dienst.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Anzegem - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage - gemeente Anzegem.
Laatste update fiche: 12/08/2008.