Palliatieve thuiszorg - toelage gemeente Anzegem (Palliatieve zorg, Palliatieve thuiszorg, thuiszorgpremie algemeen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Palliatieve thuiszorg - toelage gemeente Anzegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Anzegem kent een toelage toe aan palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, de verzorgingsmiddelen en de hulpmiddelen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Anzegem (ingeschreven in de gemeente op datum van de aanvraag)
 • een gelijkaardige premie verkregen hebben via het RIZIV en hiervan een attest kunnen voorleggen

Aanvragen

Waar?

Aanvragen dienen te gebeuren op de gemeentelijke sociale dienst of bij de dienst bevolking in de deelgemeentehuizen.

Hoe?

U kan een aanvraag indienen van zodra u over het attest van het RIZIV beschikt. Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de gemeentelijke sociale dienst.

Het bedrag komt toe aan de ongeneeslijk zieke patiënt. Indien hij /zij handelingsonbekwaam is of overlijdt voor de premie aangevraagd werd, moet de aanvraag gebeuren in naam van de ongeneeslijk zieke patiënt en kan het aanvraagformulier ingevuld worden door zijn/haar echtgenote of bij ontstentenis hiervan door diegene die daadwerkelijk de verzorging op zich neemt of genomen heeft.

Bedrag?

 • een éénnmalige toelage van 250 euro 

Meebrengen

 • aanvraagformulier 
 • attest RIZIV (te bekomen via uw mutualiteit). Dit attest moet zeker vermelden:
  • naam en adres van de palliatieve patiënt
  • de bevestiging dat betrokkene reeds een tegemoetkoming palliatieve thuiszorg heeft ontvangen van het RIZIV 
  • de periode waarvoor de patiënt deze premie ontvangen heeft  

Bijkomende informatie

U kunt een uitgebreide brochure ‘gemeentelijke sociale toelagen’ opvragen bij de gemeentelijke sociale dienst.


Raadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Anzegem - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Toelage palliatieve thuiszorg.
Laatste update fiche: 12/08/2008.