Mantelzorg - toelage Brasschaat (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorg - toelage Brasschaat

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Brasschaat verleent een toelage voor mantelzorg aan zorgbehoevende 65 plussers.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Brasschaat
 • de zorgbehoevende mag niet permanent opgenomen zijn in een verzorgingsinstelling
 • de zorgbehoevende is 65 jaar of ouder
 • de zorgbehoevende heeft recht op verhoogde tussenkomst bij de mutualiteit (WIGW statuut)
 • de behoefte aan zorg wordt vastgesteld door een medisch attest van de FOD Sociale Zekerheid of een attest van de mutualiteit waaruit een percentage van ten minste 66% handicap blijkt. Bij gebrek aan een dergelijk attest volstaat het door de huisarts ingevulde formulier, dat verkregen kan worden bij de gemeentelijke sociale dienst. Uit dit verslag moet een gebrek aan zelfredzaamheid blijken van minstens 7 punten.
 • Er worden drie categorieën onderscheiden:
  • cat 1: 7 en 8 punten (enkel voor zorgbehoevenden met een inkomensgarantie voor ouderen)
  • cat. 2: 9 tot 11 punten
  • cat. 3: 12 tot 18 punten.
 • Voor aanvragen in 2008: het netto belastbaar jaarinkomen van 2006 van de zorgbehoevende én van de (wettelijk of feitelijk) samenwonende partner mag niet hoger zijn dan 22 030 euro per jaar (dit bedrag wordt steeds in de maand december aangepast aan de gezondheidsindex)
 • personen met een score van 12 tot 18 punten leggen een bewijs voor dat ze geen recht hebben op een tussenkomst via de Vlaamse Zorgverzekering. 

Aanvragen

Waar?

Gemeentelijke sociale dienst, Woon- en zorgcentrum Vesalius, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat, tel. 03 650 25 91 - 03 650 25 92 

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de sociale dienst van de gemeente Brasschaat. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de toelage jaarlijks uitbetaald.

Bedrag?

 • 125,00 euro per jaar voor de categorie 1 en 2
 • 250,00 euro per jaar voor de categorie 3

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, mutualiteit of formulier van de gemeente
 • klever van het ziekenfonds (als u een verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan de klever van het ziekenfonds op 1)
 • bij 7 of 8 punten: een bewijs van de inkomensgarantie voor ouderen, te bekomen bij de Rijksdienst voor pensioenen
 • vanaf 12 punten: een bewijs dat de zorgbehoevende geen recht heeft op een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering.
 • een kopie van het aanslagbiljet 2007, 2006.

Contacteer

Organisatie gemeentelijke sociale dienst, Hilde Bleyenbergh of Rosita Standaert
Adres Prins Kavellei 77
2930 Brasschaat
Tel 03 650 25 91/92
Fax 03 650 25 90
Website http://www.brasschaat.be/
E-mail hilde.bleyenbergh@brasschaat.be rosita.standaert@brasschaat.be
Openingsuren maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 12u00
Opmerking in de namiddag en op vrijdag enkel op afspraak

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Brasschaat.
Officiële benaming: mantelzorg toelage.
Laatste update fiche: 01/09/2008.