Sociaal-pedagogische toelage - stad Hoogstraten (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal-pedagogische toelage - stad Hoogstraten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Hoogstraten voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Hoogstraten
 • het kind heeft een handicap van minstens 66 %
 • het kind is hoogstens 25 jaar (vanaf 25 jaar kunt u in aanmerking komen voor de gemeentelijke mantelzorgpremie)

Aanvragen

Waar?

Stad Hoogstraten - Dienst Bevolking en Sociale Zaken

Hoe?

Het stadsbestuur stuurt u een aanvraagformulier toe (neem contact op met de Dienst Bevolking en Sociale Zaken als u dit formulier niet ontvangt). Het ingevulde formulier moet u, ondertekend door de moeder of diegene die instaat voor de opvoeding, voor 1 september samen met de nodige attesten indienen bij de Dienst  Bevolking en Sociale Zaken.

Beschikt u niet over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, dan meldt u zich aan bij de dienst Bevolking en Sociale Zaken, met de identiteitskaart of de SISkaart van het kind. Een medewerker maakt de aanvraag op en stuurt deze naar de FOD Sociale Zekerheid. U krijgt zelf documenten mee die u laat invullen door de huisarts of specialist en opstuurt naar:

FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin / Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel

De FOD Sociale Zekerheid berekent het aantal punten (percentage) van invaliditeit en stuurt u daarvan een attest met de post toe. Met dit attest kunt u dan de pemie bij de dienst Bevolking en Sociale Zaken aanvragen.

 

Bedrag?

 • 250,00 euro per jaar als het kind thuis opgevoed en verzorgd wordt
 • 125,00 euro per jaar als het kind hoofdzakelijk in een internaat verblijft

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • een verklaring over het systeem van het verblijf in een school of instelling
 • een bewijsstuk over de graad van invaliditeit:
  • ofwel van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel over de toeslag kinderbijslag 
  • ofwel van een dokter (tot 2012 zodat u de tijd hebt om een van de 2 vorige attesten voor te leggen)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Hoogstraten.
Officiƫle benaming: Sociaal Pedagogische toelage aan moeders van gehandicapte kinderen.
Laatste update fiche: 03/02/2011.