Kleine landschapselementen - gemeentelijke subsidie voor aanleg en onderhoud (Leefmilieu, Wonen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen - gemeentelijke subsidie voor aanleg en onderhoud

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Olen geeft een subsidie voor het aanleggen en voor het onderhoud van kleine landschapselementen.

Voorwaarden

 • de beplantingen of poel moeten aangebracht worden in agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied met uitzondering van erven waar woningen en/of bedrijfsgebouwen ingeplant zijn
 • de beplantingen moeten gebeuren op de wettelijke afstand van de perceelsgrens en de aanplanting of de poel moet gedurende minimum 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan
 • de aanvrager zorgt voor de instandhouding van de aanplant of poel. Hij staat onder andere in voor de vrijwaring tegen vraat door wild of vee en de vervanging van afgestorven exemplaren in het eerstvolgende plantseizoen

Aanvragen

Waar?

Gemeente Olen – Dienst Leefomgeving

Hoe?

De aanvraag moet voor de aanvang der werken worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen en bevat:

 • naam, hoedanigheid, adres en rekeningnummer van de aanvrager; 
 • kaart met ligging van het perceel en bijhorende kadastrale gegevens;
 • lokalisatie van de aanplantingen op de kaart;
 • omschrijving van de aard van de voorgenomen werken met vermelding van: 
  • aanleg of onderhoud;
  • haag/houtkant/hoogstammenbomenrij/poel; 
  • lengte/aantallen/plantafstanden/soorten en samenstelling/afmetingen van het plantgoed/...; 
  • voor poelen: oppervlakte, diepte, volume van de uitdieping; 
  • voorgenomen periode van uitvoering;

Bedrag?

Voor het aanleggen ontvangt u een subsidie van:

 • haag of houtkant: 50 eurocent per plant. De aanplant moet een lengte van minimum 50 m hebben. De plantafstand in een haag is 0,3 tot 0,5 meter en 1 m in houtkanten. Het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm (bosgoed).  
 • bomenrij: 10 euro per plant bij minimum 10 exemplaren hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van 8-10 cm.
 • bomenrij: 2,48 euro per stuk bij een aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten.
 • veedrinkpoel: 5 euro per m³. De poel moet ter hoogte van het maaiveld een oppervlakte van min. 40 m² hebben en voldoende diep zijn om het jaar rond water te bevatten. 
 • het totale bedrag wordt beperkt tot 247,89 euro.

Voor het onderhoud ontvangt u een subsidie van:

 • onderhoudssnoei van een haag met een lengte van min. 50 m: 50 eurocent per lopende meter (om de twee jaar toekenbaar)
 • onderhoudssnoei van een houtkant met een lengte van min. 50 m: 1,50 euro per lopende meter (om de vijf jaar toekenbaar)
 • knotten van een knotbomenrij: 7,50 euro per boom (om de vijf jaar of meer toekenbaar)
 • heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel teneinde het jaar rond water te bevatten: 5 euro per m³
 • het totale bedrag wordt beperkt tot 247,89 euro

Meebrengen

 • uw aanvraag met de gevraagde omschrijving van de werken (zie hoe?)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Olen.
Officiële benaming: Subsidie voor het aanleggen van kleine landschapselementen.
Laatste update fiche: 10/04/2009.