Kleine landschapselementen - Subsidie (Leefmilieu, Wonen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen - Subsidie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zutendaal verleent een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen: hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen.

Voorwaarden

 • de landschapselementen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Zutendaal in de volgens het gewestplan Hasselt-Genk agrarische gebieden, natuur(ontwikkelings)-, bos- en parkgebieden
 • de aanvrager moet de nodige vergunningen hebben en gerechtigd zijn om de aanleg- en/of onderhoudswerken uit te voeren
 • de werken worden uitgevoerd volgens bestaande wetgeving, reglementen en gebruiken
 • bij de aanplant en het onderhoud gaat het om streekeigen boom- en struiksoorten
 • het landschapselement moet minstens vijftien jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden blijven
 • de aanvrager moet zorgen voor de instandhouding van de kleine landschapselementen

Aanvragen

Waar?

College van burgemeester en schepenen

Hoe?

U vraagt de premie aan met een aanvraagformulier dat beschikbaar is bij de milieudienst. Het aanvraagformulier dient u met de nodige bijlagen minstens dertig dagen voor de werken in bij het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over de toekenning van de subsidie(s). De beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld.

Bedrag?

De subsidies zijn éénmalig per eigenaar en per kadastraal perceel aan te vragen.

U brengt het gemeentebestuur binnen de maand na voltooiing van de werken via het standaardformulier op de hoogte dat aan de voorwaarden voldaan is. Hierbij voegt u een aanvraag tot uitbetaling van de subsidie.

De uitbetaling gebeurt binnen de 60 dagen na de beslissing van het college en omvat een eerste schijf van 50 % van het toegekende subsidiebedrag. Een tweede schijf van 50 % wordt uitbetaald binnen de vijf jaar na de beslissing van het college.

Meebrengen

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een topografische kaart (schaal 1/10.000) met aanduiding van de locatie
 • een kadasterplan met aanduiding van maten en situering van het klein landschapselement
 • minstens 2 foto’s
 • een onderhoudscontract/getuigschrift of dergelijke

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Zutendaal.
Officiële benaming: Subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.
Laatste update fiche: 09/07/2009.