Sociaal medische toelage (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuiszorg, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal medische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Brecht kent een sociaal medische toelage toe aan personen met een handicap wonend op het grondgebied van Brecht.

Voorwaarden

 • de persoon met de handicap moet op 1 januari ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Brecht;
 • moet de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft;
 • de persoon met de handicap moet één van de onderstaande erkenningen hebben en hiervan een attest kunnen voorleggen:
  • een erkenning en een tegemoetkoming hebben van de FOD Sociale Zekerheid inzake de vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder, overeenstemmend met een ongeschiktheid van minstens 66% te bewijzen met: een attest FOD Sociale Zekerheid of een kopie van de toekenningsbeslissing
  • een erkenning en een tegemoetkoming hebben van de FOD Sociale Zekerheid betreffende de verminderding van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten inzake de toekenning van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden te bewijzen met: een attest FOD Sociale Zekerheid of een kopie van de toekenningsbeslissing
  • minstens 66% werkongeschikt verklaard zijn en een uitkering genieten in het kader van de Ziekte en Invaliditeitsverzekering en dit gedurende ten minste 1 jaar (invalide van de ziekenkas).  Dit jaar dient bereikt te zijn op 1 januari van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd te bewijzen met een attest afgeleverd door de mutualiteit dat jaarlijks vernieuwd dient te worden
  • minstens 66% bestendig werkongeschikt verklaard zijn en een uitkering genieten in het kader van de wetgeving op het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten te bewijzen met:
   een attest af te leveren door het fonds voor arbeidsongevallen en/of beroepsziekten
 • een kopie van het betalingsbewijs van één van de bovenstaande tegemoetkomingen of uitkeringen kunnen voorleggen

Aanvragen


Waar?

Welzijnscampus Sociaal Huis, Het Sluisken en De Lindeboom.

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden of via de website van de welzijnscampus. U kunt dit aan het loket aanvragen.

U dient dit formulier in voor 15 juni.

Opgelet: personen met een attest van handicap van onbepaalder duur ontvangen hun toelage automatisch. Indien u hiervoor in aanmerking komt, neem dat contact op met de welzijnscampus.

Bedrag?

210 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • één van de bewijzen van invaliditeit onder voorwaarden vermeld;
 • een kopie van het betalingsbewijs van de uitkering;

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Brecht.
Officiële benaming: Sociaal medische toelage voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 23/05/2018.