Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De mantelzorgpremie  is een financiële tegemoetkoming aan inwoners die vrijwillig en gratis zwaar zorgbehoevende personen uit hun omgeving (familie, vrienden, …) bijstaan.

Voorwaarden

 • mantelzorger en zorgbehoevende wonen in Haacht en
 • de zorgbehoevende heeft:
  • ofwel minstens forfait B op de Katz-schaal
  • ofwel minstens 35 punten op de Belscore gezinszorg of zorgverzekering
  • ofwel een verminderde zelfredzaamheid van minstens 80 % of 12 punten voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • verblijft niet permanent in een rustoord of zorginstelling
 • de mantelzorger: 
  • is meerderjarig
  • staat de zorgbehoevende meerdere keren per week bij
  • kan bij lange afwezigheid een vervanger aanduiden

Aanvragen

Waar?

OCMW Haacht

Hoe?

U vraagt telefonisch een aanvraagformulier op of haalt het af bij het OCMW.
De nodige attesten worden verzameld.

Een maatschappelijk assistent van het OCMW bezoekt samen met de mantelzorger de zorgbehoevende. Het aanvraagformulier wordt samen ingevuld. De maatschappelijk assistent stelt een dossier samen en voegt daar ook het eigen advies aan toe. Het volledige dossier wordt voorgelegd aan het OCMW dat binnen de maand beslist.

Het OCMW deelt de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager. De beslissing gaat in vanaf de 1ste maand na de datum van de toekenning.

Bij onderbreking van de mantelzorg van minstens één maand wordt de uitbetaling geschorst vanaf de eerste dag van de maand volgend op de onderbreking.

De uitbetaling wordt hervat de eerste dag van de maand die volgt op de hervatting van de mantelzorg.

De uitbetaling stopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin niet meer aan de voorwaarden is voldaan of waarin de zorgbehoevende overlijdt .

De mantelzorger licht het OCMW onmiddellijk in van feiten die de toekenning kunnen beïnvloeden.

Er is slechts één premie per zorgbehoevende. Meerdere mantelzorgers maken onder elkaar uit hoe de premie al dan niet verdeeld wordt.

De mantelzorger verlengt de aanvraag door jaarlijks aan te tonen dat nog steeds aan alle voorwaarden is voldaan.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 30 euro per maand mantelzorg.

(bedrag geldig op 1 augustus 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest dat de mate van zorgbehoefte bewijst
 • een verklaring op eer van de mantelzorger met een weekschema van de bezigheden bij de zorgbehoevende

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Haacht.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 21/11/2011.