Mantelzorgtoelage (Mantelzorg, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorgers zijn personen die instaan voor de permanente thuisverzorging van een of meer zorgbehoevende personen. Mantelzorgers krijgen van het OCMW van Hechtel-Eksel onder bepaalde voorwaarden een toelage.

Voorwaarden

De mantelzorger woont in Hechtel-Eksel en:

 • staat daadwerkelijk in voor de verzorging van de zorgbehoevende
 • is meerderjarig
 • verleent geen beroepsmatige aanvullende zorg aan zorgbehoevenden

De zorgbehoevende is in Hechtel-Eksel gedomicilieerd en:

 • is minstens 65 jaar
 • heeft een handicap van minstens 9 punten voor:
  • ofwel de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming
  • ofwel de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • het bruto jaarinkomen, dit is de jaarlijks geïndexeerde verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, bedraagt hoogstens:
  • ofwel 15.782,42+2.500 euro voor alleenstaanden
  • ofwel 15.782,42+2.921,74+2.500 euro voor samenwonenden

Aanvragen

Waar?

OCMW Hechtel-Eksel - Seniorendienst

Hoe?

De mantelzorger vraagt de toelage aan bij een verantwoordelijke van het seniorenteam. De mantelzorger bewijst dat aan de voorwaarden is voldaan.

Wanneer er meerdere mantelzorgers voor een zorgbehoevende zorgen voert het OCMW een sociaal onderzoek zodat de toelage evenredig onder de mantelzorgers kan verdeeld worden.

Het OCMW controleert de inkomensgegevens bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De toelage gaat in vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van aanvraag en wordt per half jaar uitbetaald.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt:

 • 20 euro per maand voor een score tussen 9 en 11 punten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • 40 euro per maand voor een score tussen 12 en 18 punten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De toelage wordt per half jaar uitbetaald.

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • klever van het ziekenfonds
 • attest over de mate van handicap van:
  • ofwel Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming
  • ofwel tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 06/06/2012.