Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Staden geeft een sociaal pedagogische toelage aan gezinnen die thuis een kind met een zware handicap opvoeden en verzorgen. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten die de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap met zich meebrengen.

Voorwaarden

 • u woont in Staden en u hebt een gezinslid met een zware handicap
 • het gezinslid met de handicap:
  • is hoogstens 21 jaar in het jaar waarop de toelage betrekking heeft
  • heeft een handicap van minstens 66% volgens de regeling die van toepassing is voor het bekomen van de bijkomende kinderbijslag
  • verblijft:
   • ofwel bestendig thuis
   • ofwel thuis en is semi-intern opgenomen in een inrichting met semi-internaatstelsel erkend binnen het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap
   • ofwel thuis en loopt school in een inrichting voor gewoon of buitengewoon onderwijs georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschap waar regelmatig onderwijs wordt verstrekt.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Staden - Financiële Dienst

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 15,5kB) van de website van de gemeente of u vraagt het bij de Financiële Dienst.

U dient het ingevulde aanvraagfromulier samen met de nodige documenten in bij de Financiële Dienst.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 247,89 euro voor een kind dat het hele jaar bestendig thuis verblijft
 • 123,95 euro voor een kind dat het hele jaar of een gedeelte ervan opgenomen is of school loopt in een inrichting

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • attest over de handicap:
  • ofwel van de arts van de dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • ofwel van de arts van de medische sociale dienst van het ministerie van Sociale Voorzorg
  • ofwel van de vrederechter van het kanton waar het betrokken kind wordt opgevoed waarbij het percentage van de handicap wordt vastgesteld
  • ofwel de kinderbijslagkas over de bijkomende kinderbijslag voor dit kind
 • voor kinderen met een ernstige handicap die als semi-intern in een erkende inrichting met semi-internaatstelsel opgenomen zijn of die school lopen in een bovengenoemde inrichting voor gewoon of buitengewoon onderwijs en die in beide gevallen dagelijks huiswaarts keren:
  • een getuigschrift over de periode van 1 september van het jaar voor het aanvraagjaar tot 30 juni van het aanvraagjaar van de inrichting waarin:
   • bevestiging dat aan de gestelde reglementaire vereisten inzake verblijf in de inrichting is voldaan
   • de periode van verblijf aangeduid is
 • u dient bij de hernieuwing van de aanvraag alle bewijsstukken opnieuw met de aanvraag in, eventueel met uitzondering van het attest over het percentage van de invaliditeit

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Staden - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang De Paddestoel - Staden.
Officiële benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 30/04/2013.