Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Lokeren biedt een mantelzorgpremie aan personen die thuis een zorgbehoevend familielid, bijvoorbeeld een bejaarde, gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon. Het bedrag kan verschillen per gemeente of stad, en elke gemeente of stad hanteert een eigen reglement.

Voorwaarden

 • voor personen die gedomicilieerd zijn in Lokeren en er ook effectief wonen (personen die in een instelling verblijven kunnen deze premie niet krijgen);
 • de zorgbehoevende is tussen de 22 en 70 jaar op het moment van de zorgverlening;
 • elke meerderjarige persoon die met de zorgbehoevende samen woont, kan de premie aanvragen;
 • per zorgbehoevende kan er maar één premie toegekend worden;
 • de alleenstaande zorgbehoevende kan de premie zelf aanvragen, in dit geval geldt de inkomensgrens als alleenstaande;
 • de persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende inwoont dient te voldoen aan volgende inkomensvoorwaarden:
  • als alleenstaande: een netto belastbaar inkomen hebben dat niet groter is dan 28.519,60 euro op jaarbasis (jaargrens 2005);
  • in geval van gehuwden of samenwonenden: een gezamenlijk netto belastbaar
   inkomen hebben dat de 33.705,17 euro op jaarbasis (jaargrens 2005) niet overschrijdt;
  • deze bedragen worden verhoogd met 10 % per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10 % voor iedere persoon met een handicap van minstens 66 % die deel uitmaakt van het gezin;
  • bij de vermelde maximuminkomens wordt er rekening gehouden met de evolutie van de gezondheidsindex, ze worden jaarlijks aangepast.
 • de graad van zorgbehoevendheid kan blijken uit één van volgende bewijsstukken:
  • een attest van 30-34 punten op de BEL-schaal, afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering;
  • een attest van 80 % invaliditeit, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid;
  • een verklaring van de dienst voor thuisverpleging waaruit blijkt dat de zorgbehoevende op de KATZ-schaal B/C scoort.
 • De toekenning gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat. De premie wordt slechts toegekend als voor de zorgbehoevende geen tussenkomst is verleend vanuit de Vlaamse Zorgverzekering.

Aanvragen

Waar?

TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en Senioren)

Hoe?

 • neem contact op met de dienst Thuiszorg, Andersvaliden en Senioren om een aanvraag in te dienen
 • u moet de aanvraag jaarlijks indienen in het kalenderjaar volgend op het verzorgingsjaar

Bedrag?

125 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • één van onderstaande bewijsstukken:
  • een attest van 30-34 punten op de BEL-schaal, afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering;
  • een attest van 80 % invaliditeit, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
  • een verklaring van de dienst voor thuisverpleging waaruit blijkt dat de zorgbehoevende op de KATZ-schaal B/C scoort;
  • een verklaring op eer dat de zorgbehoevende geen uitkering Vlaamse Zorgkas geniet:
 • een kopie van het aanslagbiljet der personenbelasting van de aanvrager, afgeleverd door de FOD Financiën, administratie der directe belastingen, betreffende het jaar dat de verzorging voorafgaat (vb. aanvraag gedaan voor premie op grond van verzorging in 2005 = aanslagbiljet 2004 op basis inkomsten 2003);
 • indien een persoon met een handicap van meer dan 66 % deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager, dient een kopie bijgevoegd te worden van het officiële attest waaruit het percentage van invaliditeit blijkt.

Contacteer

Organisatie TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en Senioren)
Adres Lepelstraat 4
9160 Lokeren
Tel09 340 86 66
Website Stad Lokeren - Website
E-mail tas@ocmw.lokeren.be  


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Lokeren.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 24/06/2010.