Kinderbijslag/Groeipakket - Sociale toeslag (Kinderbijslag, Kinderen, Gezinnen, Kinderbijslagfonds) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderbijslag/Groeipakket - Sociale toeslag

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en geboren vanaf 1 januari 2019 kunnen een sociale toeslag krijgen.

De sociale toeslag ontvangt u elke maand bovenop het basisbedrag van het Groeipakket.

Kinderen geboren voor 2019 behouden hun sociale toeslag (toeslag voor langdurig werklozen, toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en/of toeslag voor éénoudergezinnen) uit de oude kinderbijslagreglementering.

Neem voor meer informatie contact op met uw kinderbijslagfonds.

Voorwaarden

Als uw gezinsinkomen op uw laatste aanslagbiljet, niet meer bedraagt dan 30.984 euro, dan krijgt u automatisch een sociale toeslag voor één jaar (= het toekenningsjaar). Het toekenningsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.
 • Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 komen hiervoor onmiddellijk in aanmerking.
 • Kinderen geboren voor 1 januari 2019 die in het vorige systeem geen sociale toelage kregen, kunnen vanaf 1 januari 2019 wel recht hebben op een sociale toeslag, als ze aan de inkomensgrenzen voldoen. 
 • Kinderen geboren voor 1 januari 2019 die in het vorige systeem al een sociale toelage kregen, behouden deze bedragen. 
Ook wie het voorbije jaar een leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming of inkomensgarantie voor ouderen ontving, krijgt voor die maanden automatisch een sociale toeslag.

Aanvragen

De sociale toeslag wordt automatisch toegekend voor één jaar. De uitbetaling gebeurt maandelijks.

De sociale toeslag wordt ook automatisch toegekend voor die maanden waarin het gezinsinkomen is samengesteld uit:

 • Leefloon
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming
 • Inkomensgarantie voor ouderen
Alarmbelprocedure

Uw aanslagbiljet geeft niet altijd een juiste weerspiegeling van uw actuele inkomenssituatie. Als u kunt aantonen dat uw inkomen sinds uw laatste aanslagbiljet minstens 6 opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag, kunt u zelf bij uw uitbetaler een sociale toeslag aanvragen en uw huidige inkomen (minstens 6 maanden) bewijzen.

Waar?

Volg uw Groeipakket op via Mijn Groeipakket. 

Hoe?

Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Bedrag?

Kinderen geboren in 2019:
 • Jaarinkomen lager of gelijk aan 30.984 euro
  • 1 of 2 kinderen: 51 euro/maand per kind
  • 3 of meer kinderen: 81,60 euro/maand per kind
 • Jaarinkomen tussen 30.984 en 61.200 euro
  • 1 of 2 kinderen: geen toeslag
  • 3 of meer kinderen: 61,20 euro/maand per kind
De 1ste inkomensgrens (≤ € 30.984) geldt voor alle gezinnen (met kinderen geboren voor en na 2019). Dit betekent dat kinderen geboren voor 2019 die nu geen sociale toeslag krijgen vanaf 1 januari 2019 wel in aanmerking kunnen komen voor de sociale toeslag uit het Groeipakket.

De 2de inkomensgrens (tot € 61.200) geldt voor alle gezinnen die een 3de of volgende kind krijgen vanaf 1 januari 2019.

Kinderen geboren voor 2019 behouden hun sociale toeslag (toeslag voor langdurig werklozen of toeslag op de kinderbijslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten) uit de huidige kinderbijslagreglementering aangepast aan hun basisbedrag. Uitzonderingen hierop zijn:
 • rang 1 is hoger als er een invalide/langdurig zieke ouder is
 • rang 3 is hoger bij een eenoudergezin
Sociale toeslag voor kinderen geboren voor 1 januari 2019 (de geïndexeerde bedragen uit de oude kinderbijslagregeling):
 • 1e kind: 47,81 euro
 • 2e kinde: 29,64 euro
 • 3e en volgende kind: 5,20 euro
 • 3e en volgende kind in éénoudergezin: 23,90 euro
Echtscheiding
1. Het kind woont evenveel bij elke ouder.

Als het kind 50% bij de ene ouder woont en 50% bij de andere, dan kijkt men naar het inkomen van beide ouders apart, binnen hun nieuwe gezin (ook naar nieuwe partner als die daar gedomicilieerd is). Is er recht op een sociale toeslag, dan wordt het bedrag bepaald op basis van de gezinsgrootte. Bij gelijk verdeelde huisvesting telt het kind volledig mee in elk gezin. Beide ouders, één van beide ouders of geen van beide ouders kan recht hebben op een sociale toeslag. Hebben beide ouders recht op de toeslag, dan ontvangt elk van hen de helft van het bedrag. Heeft slechts één ouder recht op de sociale toeslag, dan ontvangt die ouder de helft van het bedrag.

2. Het kind woont meer bij de ene dan bij de andere ouder.

Als het kind meer bij de ene ouder dan bij de andere woont, kijkt men naar het inkomen van de ouder en zijn nieuw gezin, waar het kind het meest verblijft. Als die ouder recht heeft op de sociale toeslag, ontvangt hij het volledige bedrag van deze toeslag.

Pleeggezin
Als het kind verblijft in een pleeggezin, wordt voor de berekening van de sociale toeslag en de gezinsgrootte, het kind volledig meegeteld in het pleeggezin.

Plaatsing in een instelling
Wordt het kind in een instelling geplaatst, dan telt het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte volledig mee in het gezin waar het verbleef voor de plaatsing, tenzij anders beslist door de rechtbank.

Uitbetaling
Het bedrag wordt uitbetaald op het rekeningnummer dat de betreffende ouder opgeeft. Dit kan een ander rekeningnummer zijn dan waarop het basisbedrag of andere toeslagen worden gestort.

Contacteer

Het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten.

Voor meer informatie kan u terecht bij

OrganisatieFederaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
AdresTrierstraat 9
1000 Brussel
Tel02 237 21 11 of 0800 94 434
Fax02 237 24 70
WebsiteFederaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
E-mailinfo.bemiddeling@famifed.be

Laatste update fiche: 17/08/2020.